preloader-matrix

13 שנים, 70 תהליכי שיתוף, 80 אלף משתתפים

מאז שנת 2008 סייענו לממשלת ישראל לשלב את קולם של החברה האזרחית, הפילנתרופיה, האקדמיה, המגזר העסקי והקהילה בתהליכי קבלת ההחלטות. יחד קידמנו חקיקה, שינינו החלטות ממשלה, יצרנו תכניות עבודה מחוברות לשטח וסייענו לקדם תרבות של שיתוף הציבור בעבודת הממשלה

 • zirotIllustration@2x
 • zirotBackIllustration@2x
 • 60@2x
 • mifgashimIllustration@2x
 • 508.2@2x
 • kelimIllustration@2x
 • kelimSmallIllustration@2x
 • 15@2x
 • bealeyIllustration@2x
 • bealeySmallIllustration@2x
 • 304@2x
 • mishtatfimIllustration@2x
 • 80@2x
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
שיתוף ב print

13 שנים

70 תהליכי שיתוף

80 אלף משתתפים

במשך יותר מעשור, בין השנים 2020-2008, סייענו לממשלת ישראל לשלב את קולם של החברה האזרחית, הפילנתרופיה, האקדמיה, המגזר העסקי והקהילה בתהליכי קבלת ההחלטות. יחד קידמנו חקיקה, שינינו החלטות ממשלה, יצרנו תכניות עבודה מחוברות לשטח וסייענו לקדם תרבות של שיתוף הציבור בעבודת הממשלה

על מי השפענו

תהליכי השיתוף של משרדי הממשלה נועדו לתת מענה לסוגיות הרלוונטיות לאוכלוסיות שונות ומגוונות בחברה הישראלית, תוך שילוב קולם של כלל השחקנים הרלוונטיים. אלו כמה מהקהלים והקהילות עליהם השפענו לאורך השנים

איך זה נראה בשטח - תוצרים מתהליכי השיתוף

את התוצאות של תהליכי השיתוף שליווינו ניתן לראות בדמות חקיקה, החלטות ממשלה, קידום מדיניות ועוד. לצד כל אלו, תרמו תהליכי השיתוף ליצירת שיח חדש, פורה, מעשיר ומתמשך בין המגזרים השונים, שיצר פתח לשילובם בעבודת הממשלה ובקבלת ההחלטות

כל המשרדים, כל התהליכים

משרדי הממשלה שליווינו והסוגיות בהן עסקנו – הנה הרשימה המלאה של כ-70 תהליכי שיתוף ב-11 משרדים וגופים ציבוריים. תהליכים אלו כללו אוכלוסיות שונות ומשתתפים מגוונים, כלי שיתוף פיזיים ומקוונים ותוצרים משמעותיים

משרד רה"מ

11
תהליכים
8
שנים
Ministry 1@2x

הקמת השולחן העגול הראשון בישראל בחסות משרד רה"מ | 2008

ביסוס כללי מסגרת כתשתית לשיח בין מגזרי ועבודה ממשלתית בשותפות…
ביסוס כללי מסגרת כתשתית לשיח-בין מגזרי ועבודה ממשלתית בשותפות החברה האזרחית והמגזר העסקי
לפירוט התהליך

סיוע פיננסי לעמותות בעקבות המשבר הכלכלי הגלובלי ב-2008 | 2009

שולחן עגול אשר דן בהשלכות המשבר הכלכלי הגלובלי של 2008 וגיבש הצעות…
שולחן עגול שדן בהשלכות המשבר הכלכלי הגלובלי של 2008 וגיבש הצעות וצעדים לסיוע כלכלי לארגוני חברה אזרחית
לפירוט התהליך

קידום ההתנדבות וההשתתפות החברתית | 2009-2010

שולחן עגול שעסק בגיבוש רעיונות וכיווני פעולה במטרה לפתח…
שולחן עגול שעסק בגיבוש רעיונות וכיווני פעולה במטרה לפתח מודל תלת-מגזרי לקידום ועידוד התנדבות בישראל
לפירוט התהליך

העמדת תשתית לעסקים חברתיים בישראל | 2012

תהליך גיבוש הגדרה מוסכמת ל"עסק חברתי". התהליך כלל המלצות בנוגע להסרת…
תהליך גיבוש הגדרה מוסכמת ל"עסק חברתי". התהליך כלל המלצות בנוגע להסרת חסמים לעסקים חברתיים, בחינת אפשרות למתן הטבת מיסוי והעסקת אוכלוסיות מוחלשות
לפירוט התהליך

בניית מודלים למתן מענים לצעירים בסיכון | 2013-2014

שולחן עגול בנושאי דיור צעירים חסרי עורף משפחתי ושילוב צעירים בסיכון…
שולחן עגול בנושאי דיור צעירים חסרי עורף משפחתי ושילוב צעירים בסיכון בתעסוקה. מתוך תהליך זה נוצרה הגדרה לאוכלוסיית יעד חדשה בממשלה – צעירים בגילאים 18 עד 35
לפירוט התהליך

השלמת טיוטת חוק העמותות החדש | 2013-2014

תהליך שיתוף בנושא חוק העמותות, שהתנהל בין משרדי הממשלה ובין ארגוני גג ו…
תהליך שיתוף בין-מגזרי בנושא חוק העמותות, שיצר מענה חקיקתי לארגונים חברתיים והבדלה ביניהם לבין חברות לתועלת הציבור
לפירוט התהליך

גיבוש תכנית לטיוב אופן אספקת שירותים חברתיים הניתנים במיקור חוץ | 2014

שולחן עגול בהובלת צוות ממשלתי במשרד ראש הממשלה שהוקם במסגרת החלטת ממשלה…
שולחן עגול שהוקם במסגרת החלטת ממשלה 2034, אשר עסקה בטיוב אופן אספקת שירותים חברתיים הניתנים כל ידי המדינה במיקור חוץ
לפירוט התהליך

משרד החינוך

13
תהליכים
8
שנים
Ministry 2@2x

הסדרת כניסת תכניות חיצוניות למערכת החינוך | 2013-2014

הובלת צוות תלת-מגזרי לגיבוש המלצות מדיניות בתחום התכניות החיצוניות…
הובלת צוות תלת-מגזרי לגיבוש המלצות מדיניות בתחום התכניות החיצוניות למערכת החינוך. המהלך עסק הן במאגר התכניות והן בשותפויות מיטביות ברמת בית הספר
לפירוט התהליך

צוות בין-מגזרי לעידוד תרבות יזמית במערכת החינוך | 2015-2016

תהליך שיתוף שעסק במדיניות לעידוד תרבות יזמית לזיהוי צרכים של בעלי תפקידים שונים…
תהליך שיתוף שעסק במדיניות לעידוד תרבות יזמית לזיהוי צרכים של בעלי תפקידים שונים בתחום החינוך, הכולל הגדרת מדדים ופיתוח תשתיות
לפירוט התהליך

קידום בריאות בחינוך | 2016

תהליך בין מגזרי של שיתוף פעולה בין משרד הבריאות ומשרד החינוך במטרה להביא…
תהליך בין-מגזרי של שיתוף פעולה בין משרד הבריאות ומשרד החינוך במטרה להביא את כל בתי הספר והגנים בישראל לפעילות ב'סביבה מקדמת בריאות׳
לפירוט התהליך

להיות תלמיד ומורה להטב"י במערכת החינוך בישראל | 2017-2020

בחינת יצירת שיתופי פעולה של משרד החינוך עם החברה האזרחית, לצורך…
בחינת יצירת שיתופי פעולה של משרד החינוך עם החברה האזרחית, לצורך גיבוש תכנית עבודה לתלמידים, למורים ולהורים בנושא להט"ב
לפירוט התהליך

גיבוש מודלים ליישום מתווה ההכלה וההשתלבות ברמת בית-הספר והקהילה | 2018-2019

תהליך שיתוף בנושא מודלים ליישום המתווה ההכלה וההשתלבות, תוך מתן דגש למגוון בעלי…
תהליך שיתוף בנושא מודלים ליישום המתווה ההכלה וההשתלבות, תוך מתן דגש למגוון בעלי התפקידים בחינוך המיוחד ובחינוך בכלל
לפירוט התהליך

משרד מבקר המדינה

14
תהליכים
4
שנים
Ministry 3@2x

טיפול המדינה בקשישים סיעודיים | 2016-2017

תהליך שיתוף לשילוב קולם של קשישים הזכאים לגמלת סיעוד ובני משפחותיהם…
תהליך שיתוף לשילוב קולם של קשישים הזכאים לגמלת סיעוד ובני משפחותיהם בתהליך ביקורת המדינה. ממצאי התהליך סייעו בטיוב תהליך הביקורת
לפירוט התהליך

בחינת נושאים פוטנציאליים לביקורת בחטיבת שלטון מקומי | 2017-2018

תהליך חלוצי במשרד מבקר המדינה בו נפתח בנק הנושאים לביקורת לחשיבה…
תהליך חלוצי במשרד מבקר המדינה בו נפתח בנק הנושאים לביקורת לחשיבה משותפת יחד עם נציגי החברה האזרחית, במטרה להעשיר את בנק הנושאים עליהם יכול מבקר המדינה לבצע ביקורת
לפירוט התהליך

שביעות רצון מהשימוש בתחבורה הציבורית בישראל | 2017-2018

תהליך שיתוף לאיסוף ידע מהציבור הרחב, המשתמש ולא משתמש בתחבורה…
תהליך שיתוף לאיסוף ידע מהציבור הרחב לגבי השימוש בתחבורה הציבורית, בכדי למקד את נושאי הביקורת ולבסס תובנות וממצאים כהשלמה לתהליך הביקורת בנושא
לפירוט התהליך

בחינת המענה הניתן לאוכלוסייה בשטחי C על ידי המנהל האזרחי | 2019

תהליך שיתוף לבחינת השירות הניתן לאוכלוסייה המקומית הישראלית והפלסטינית ע"י קציני המטה…
תהליך שיתוף לבחינת השירות הניתן לאוכלוסייה המקומית הישראלית והפלסטינית ע"י קציני המטה במנהל האזרחי. תוך דגש על טיב השירות שמקבלת האוכלוסייה המקומית במנהל התכנון, רישום מקרקעין ותעסוקה.
לפירוט התהליך

הכשרה לביצוע והובלת תהליכי שיתוף עצמאיים לעובדי המשרד | 2019

הכשרה לעובדי משרד מבקר המדינה, במטרה להעניק כלים, לעודד חשיבה ולאפשר ביצוע…
הכשרה לעובדי משרד מבקר המדינה, במטרה להעניק כלים, לעודד חשיבה ולאפשר ביצוע תהליכי שיתוף ציבור עצמאיים בקרב תהליכי הביקורת במשרד. ההכשרה התמקדה בהקניית מיומנויות וכלים פרקטיים ליישום.
לפירוט התהליך

משרד הבריאות

13

תהליכים
6
שנים
Ministry 4@2x

בחינת היענות לחיסון נגד נגיף הפפילומה | 2015

זיהוי המשתנים העיקריים היכולים להשפיע על ההחלטה לקבלת החיסון נגד נגיף…
זיהוי המשתנים העיקריים היכולים להשפיע על ההחלטה לקבלת החיסון נגד נגיף הפפילומה. התהליך התמקד בארבע אוכלוסיות יעד בהן שיעור ההתחסנות נמוך
לפירוט התהליך

הקמת תשתית מקוונת לתהליכי שיתוף | 2018

תכנון לתהליכי השיתוף העתידיים של המשרד והקמת תשתית מקוונת…
אפיון, תכנון והקמה של תשתית מקוונת לתהליכי שיתוף הציבור שמקיים משרד הבריאות
לפירוט התהליך

עירוניות ובריאות – קידום אורח חיים בריא במרחב העירוני | 2019

שיתוף תושבים במטרה להבין את הצרכים והציפיות שלהם מהרשות המקומית…
שיתוף תושבים במטרה להבין את הצרכים והציפיות שלהם מהרשות המקומית בנוגע לקידום בריאות. בתהליך השתתפו כ-400 תושבי ערים בישראל
לפירוט התהליך

בריאות דיגיטלית: התנסות קהילת המטפלים במתן שירותי רפואה מרחוק | 2020

תהליך ללימוד מתוך החוויות וההתנסויות של מטפלים במתן שירותי רפואה מרחוק מאז החל…
תהליך ללימוד מתוך החוויות וההתנסויות של מטפלים במתן שירותי רפואה מרחוק מאז החל משבר הקורונה, כדי לשמוע על שביעות רצונם מהטיפול, יעילותו ותרומתו
לפירוט התהליך

עידוד בחירה בהתמחות בפסיכיאטריה | 2020

עידוד בחירה בהתמחות רופאים במסלול פסיכיאטריה, בעקבות שיעורי בחירה נמוכים…
עידוד בחירה בהתמחות רופאים במסלול פסיכיאטריה, בעקבות שיעורי בחירה נמוכים בהתמחות זו וחוסר משמעותי של מומחים בתחום זה בישראל
לפירוט התהליך

עידוד ניסויים קליניים לפתרונות רפואיים | 2020

תהליך היוועצות לקבלת עמדה והמלצות של ארגוני חולים וחוקרים לעידוד ניסויים לצורך…
תהליך היוועצות לקבלת עמדה והמלצות של ארגוני חולים וחוקרים לעידוד ניסויים לצורך פיתוח פתרונות רפואיים
לפירוט התהליך

התמודדות צעירים עם משבר הקורונה | 2020

זיהוי אתגרים ייחודים לאוכלוסית הצעירים בקורונה במטרה לייצר תמונת מצב על הקפדה על…
זיהוי אתגרים ייחודים לאוכלוסיית הצעירים בקורונה במטרה לייצר תמונת מצב בנוגע להקפדה על הנחיות, זיהוי אתגרים ייחודים, והגברת שיעורי ההתחסנות בקרב צעירים
לפירוט התהליך

המשרד לשוויון חברתי

6
תהליכים
4
שנים

טיוב מכרז הדיגיטל של ישראל דיגטלית והחשב הכללי | 2019

תהליך למידה מספקים לטיוב מכרז הדיגיטל הממשלתי ועידוד…
תהליך למידה מספקים לטיוב מכרז הדיגיטל הממשלתי ועידוד ספקים קטנים ובינוניים לגשת למכרז
לפירוט התהליך

הקמת קהילות להפגת בדידות אזרחים ותיקים בצל קורונה | 2020-2021

תהליך היוועצות עם אזרחים ותיקים ואנשי שטח לגבי שאלות לקידום גיבוש ודיוק…
תהליך היוועצות עם אזרחים ותיקים ואנשי שטח לטובת גיבוש התכנית לבניית קהילות פיזיות ומקוונות להפגת בדידות אצל קשישים
לפירוט התהליך

משרד הכלכלה והתעשיה

4
תהליכים
10
שנים

מעורבות בתכנון ופיתוח אזורי כלכלי והיערכות למשבר כלכלי | 2011-2012

שולחן עגול לפיתוח אזורי כלכלי שגיבש תפיסת "פיתוח אזורי-כלכלי בישראל", באמצעות…
שולחן עגול לפיתוח אזורי כלכלי שגיבש תפיסת "פיתוח אזורי-כלכלי בישראל", באמצעות שיח פנים מגזרי ובין-מגזרי. המהלך היווה מצע לקידום ולמימוש פרויקטים ותוכניות חדשניות בשטח
לפירוט התהליך

שילוב עסקים בבחינת הסכמי בלעדיות במרכזים המסחריים | 2019-2020

תהליך שיתוף שנועד להרחיב את הידע הקיים במשרד לטובת גיבוש מסמך…
תהליך שיתוף שנועד להרחיב את הידע הקיים במשרד לטובת גיבוש מסמך המלצות בנושא השפעות ודרכי שיפור של הסכמי בלעדיות במרכזים מסחריים
לפירוט התהליך

נציבות שירות המדינה

3
תהליכים
3
שנים

מנגנוני תיאום ביחסים שבין נציבות שירות המדינה והאקדמיה | 2014-2016

שולחן בין-מגזרי ליצירת שיתוף פעולה בין נציבות שירות המדינה וגופי המחקר והאקדמיה…
שולחן בין-מגזרי ליצירת שיתוף פעולה בין נציבות שירות המדינה וגופי המחקר והאקדמיה. במסגרת השולחן נכתבה ויושמה "תכנית ממשק” למיסוד הקשר בין הנציבות לאקדמיה בתחומי מדיניות, מנהל ציבורי ועוד
לפירוט התהליך

הרשות לזכויות ניצולי השואה

בחינת מערך תומך בניצולי השואה | 2015-2016

שולחן משימתי משותף למשרדי הממשלה וארגונים העוסקים בניצולי שואה…
שולחן משימתי משותף למשרדי הממשלה וארגונים העוסקים בניצולי שואה בנושא הקמת מערך תומך למתן מענה לצרכים נפשיים, חברתיים ופיזיים של הניצולים
לפירוט התהליך

משרד החקלאות

תהליך שיתוף לפיתוח כלכלי-חברתי של הקהילה הבדואית | 2015

תהליך שיתוף ציבור במסגרת בניית תכנית אסטרטגית לפיתוח…
תהליך שיתוף ציבור במסגרת בניית תכנית אסטרטגית לפיתוח כלכלי-חברתי של הקהילה הבדואית בנגב
לפירוט התהליך